Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

STADGAR

för

IF LEIKIN

 

Stadgarna ändrade och fastlagda av föreningens årsmöte den 25/2 2009.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER1 § Ändamål

 

IF Leikin, Halmstad, stiftad den 5 december 1928, har till ändamål att utöva och/eller befrämja idrott av alla slag samt verka för en god kamrat- och idrottsanda.

 

Föreningen skall i huvudsak bedriva idrotten fotboll.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att främja idrottande barn och ungdomars mänskliga, idrottsliga och sociala utveckling.

 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.2 § Sammansättning

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.3 § Tillhörighet

 

Föreningen är medlem i Svenska fotbollsförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Föreningen tillhör dessutom distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.4 § Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.6 § Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.7 § Stadgetolkning

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.8 § Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.9 § Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

1 beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 § Medlemskap

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.11 § Utträde

 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.12 § Uteslutning m m

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får

som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem

 

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,

 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

 • skall betala medlemsavgift som av årsmötet fastställes samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen, inom angivet datum.14 § Deltagande i den Idrottsliga verksamheten

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE15 § Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut-gången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats senast en vecka innan årsmötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. l kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på årsmötet.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.18 § Beslutförhet

 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.19 § Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal ske

a) omröstning och b) lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.20 § Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.21 § Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 1. Mötets öppnande.

 

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

 1. Fastställande av föredragningslista.

 

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 

     8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

     9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

     10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

     11. Val av styrelse

 1. Föreningens ordförande för en tid av två (2) år;

 2. Föreningens kassör fick en tid av två (2) år;

 3. Fotbollssektionens ordförande för en tid av två (2) år

 1. Antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

 2. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;

 3. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 1. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till sammankallande;

 

 

     12. Fastställande av medlemsavgifter.

 

     13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 

     14. Övriga frågor.

 

     15. Mötets avslutande

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.22 § Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 procent (%) av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18§.VALBEREDNINGEN23 § Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av två ledamöter, (ej styrelsemedlemmar) valda av årsmötet, samt en representant från styrelsen. Totalt tre personer.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter en som sammankallande. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.REVISORER24 § Revision

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse i god tid före årsmötet.STYRELSEN25 § Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande, kassör, fotbollssektionens ordförande samt minst 2 övriga ledamöter.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, och ev övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/Hon får utses till befattning inom styrelsen.26 § Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,

 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

 • ansvara för och förvalta föreningens medel,

 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

 • förbereda årsmöte.

 

Ordföranden

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren

 

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,

 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

 • se till att fattade beslut har verkställts,

 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

 

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,

 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.28 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommité eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.SEKTIONER29 § Bildande och nedläggning av sektion

 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Beslut om bildande eller nedläggning av delsektion (tex u-sektion) i samma idrott sån, idrottssektion kan beslutas av styrelsen. Detta gäller dock enbart organisationsformen ej verksamheten.

 

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande idrottssektion (er).

-Fotbollssektion.30 § Sektion

 

Sektionsordförande utses av föreningens årsmöte.

 

Ledningen för varje sektion utövas av föreningens styrelse, sektionens ordförande och ev sektionsstyrelse. Sektionsstyrelse består av det antal ledamöter som huvudstyrelsen och sektionsordföranden anser vara erforderligt. Arbetet kan också organiseras i form av en eller flera kommitéer.

 

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

 

Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sektionsordföranden:

 • att hos medlemmarna på lämpligt sätt väcka intresse för de aktiviteter som sektionen omfattar;

 • att kontinuerligt följa verksamheten inom sektionen och vara en länk mellan föreningens styrelse och föreningens verksamhet;

 • att svara för inköp och vård av det material som fodras för verksamheten samt hålla regelbunden kontakt med föreningens intendent(er) och/eller övrig materialvårdare;

 • att fortlöpande under arbetsområdet samråda med föreningens styrelse när så erfordras;

 • att i god tid före årsmötet till styrelsen överlämna verksamhetsberättelsen samt förslag på budgeterad arbetsplan för kommande verksamhetsår31 § Instruktion för sektionsstyrelse

 

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.32 § Budget och verksamhetsplan för sektion

 

Sektionsstyrelsen upprättar i samråd med Föreningens styrelse förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.TVIST33 § Skiljeklausul

 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell

sekreterare, delas lika mellan parterna.GILTIGHET34 § Dessa stadgars giltighet

 

Tidigare stadgar antogs 22/1, 1980.

 

Dessa stadgar är fastlagda på årsmötet 2009-02-25 och träder omedelbart i kraft. Alla tidigare stadgar äro härmed upphävda.

Uppdaterad: 05 FEB 2018 10:34
Skribent: Sofie Johansson
Epost: Adressen Gömd

 

Postadress:
IF Leikin - Fotboll
Kristinehedsvägen 4
30244 Halmstad

Kontakt:
Tel: 035158202
Fax: 035-121202
E-post: This is a mailto link

Se all info

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fotboll är livet, Leikin är givet! #fotboll #leikin #ifleikin #halmstad

Ett inlägg delat av IF Leikin (@ifleikin)

 

 

besöksräknare

sedan 21/4-09